Lidové stavby

Dny lidové architektury Středočeského kraje 2018

pozvanka-dla-prerov-mail-1.jpg
Lidová architektura 2018AkceLidové stavbyZ krajů a regionů

Víkend s lidovými stavbami, bohatým programem a Putováním za lidovými stavbami Nymburska.

Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem, 14. – 15. července 2018

Dny lidové architektury Středočeského kraje 14. – 22. července 2018 se slavnostním zahájením v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem v sobotu 14. července

polabske-muzeum.jpg
Lidová architektura 2018Dny lidové architektury 21-29.7. 2018AkceLidové stavby

Po loňském úspěšném 1. ročníku Dnů lidové architektury Středočeského kraje v Muzeu lidových staveb středního Povltaví na Vysokém Chlumci se v letošním roce uskuteční jejich 2. ročník, tentokrát se slavnostním zahájením 14. července v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem u Lysé nad Labem na Nymbursku, v prastaré sídelní oblasti spojené s počátky našeho státu, v krajině úrodné a odpradávna intenzivně zemědělsky využívané, ale také v krajině klikatících se velkých řek Labe a Jizery i jejich menších přítoků se slepými rameny, tůněmi, rybníky a zbytky kdysi rozlehlých lužních lesů, s nevelkými pahorky, místně zvanými "hůry", vystupujícími z plochého terénu, jež nesou stopy dávného osídlení a z nichž lze přehlédnout rozsáhlé území až k pohraničním horám, v regionu, jehož krajinný ráz významně poznamenal člověk (připomeňme zejména barokní komponovanou krajinu utvářenou vizionářskou osobností hraběte Františka Antonína Šporka) a v němž dosud najdeme mnohá půvabná historická městečka a vsi středověkého původu se zajímavými zachovalými slohovými i tradičními lidovými stavbami, které tu často stojí už stovky let.

Dny lidové architektury Královéhradeckého kraje 21. – 29. července 2018 se slavnostním zahájením v národní kulturní památce Dřevěnka v Úpici v sobotu 21. července 2018

logo-koterovo-centrum-arch__mensi.jpg
Lidová architektura 2018Dny lidové architektury 21-29.7. 2018AkceLidové stavbyZ krajů a regionů

V letošním roce se uskuteční již 6. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska, tentokrát s centrem v Úpici, malebném městečku vklíněném do údolí Úpy, ležícím ve zvlněné poklidné a přívětivé krajině východního Podkrkonoší pod Jestřebími horami, v níž se střídají zalesněná návrší s travnatými stráněmi a poli, kde najdeme tichá zákoutí i místa s dalekými výhledy. Je to kraj horníků a tkalců a také kraj slavných rodáků bratří Čapků, jehož osobitou tvářnost formovala též historická městská i vesnická sídla s řadou dosud zachovalých slohových i tradičních lidových staveb, z nichž mnohé tu často stojí už stovky let.

Fotografie ze zahájení Dnů lidové architektury ve Vysokém Chlumci

dsc_0006.jpg
Lidová architektura 2017Lidové stavbyZ krajů a regionůFOTOGALERIE

V sobotu 15. července 2017 se v Muzeu vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci u Sedlčan konalo slavnostní zahájení Dnů lidové architektury Středočeskéo kraje. Zde si můžete prohlédnout fotografie z tohoto vydařeného slavnostního dne.

Zakončení Dnů lidové architektury 2017

trebiz-dla_-_plakat_-_navrh-1.jpg
Lidová architektura 2017AkceLidové stavbyZ krajů a regionů

Program slavnostního zahájení Dnů lidové architektury ve Vysokém Chlumci u Sedlčan

program2-1.jpg
Lidová architektura 2017AkceLidové stavbyVýstavy

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení Dnů lidové architektury Středočeského kraje, které se koná 15. července 2017 ve vysokém Chlumci u Sedlčan.

Aktuálně ke Dnům lidové architektury Libereckého kraje

harcubova-chalupa1.jpg
Lidová architektura 2017AkceLidové stavbyZ krajů a regionů

Harcubova chalupa v Harrachově se také zapojí do Dnů lidové architektury 2017.

Nabídka objektů zapojených do již tradiční akce Dny lidové architektury se rozšířila o další výjimečný objekt. Je jím areál domácí brusičské dílny skla v Harrachově z 18. století, který dostalo na konci roku 2016 do správy Severočeské muzeum v Liberci. Chalupa bude zpřístupněna pro veřejnost 8. a 9. července 2017 od 10 do 17 hodin. Skupiny návštěvníků do 10 osob v každou celou hodnu provede sám pan ředitel či některý z pracovníků muzea.

Dny lidové architektury Středočeského kraje, 15.-23. července 2017

pozvanka-dny-lid-architektury-mail-1.jpg
Lidová architektura 2017AkceLidové stavbyVýstavy

Putování za lidovými stavbami středního Povltaví - Sedlčansko. 

V letošním roce se uskuteční již 5. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska, tentokrát s centrem v Muzeu lidových staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci na Sedlčansku ve Středočeském kraji, v oblasti dosud turisticky ne zcela objevené, které se vyhnul velký průmysl a frekventované silniční tepny, v níž ale dosud najdeme hluboké lesy, tichá zákoutí s drobnými církevními památkami vytesanými z všudypřítomné žuly i daleké výhledy do zvlněné krajiny středočeské pahorkatiny, travnaté louky s pasoucími se stády, čisté říčky a potoky vroubené mlýny v idylických údolích a také půvabná historická městečka a vsi středověkého původu s mnoha zajímavými zachovalými slohovými i tradičními lidovými stavbami, které tu často stojí už stovky let.

 

Pořadatelství centrálních aktivit letošních Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska se tentokrát ujal Středočeský kraj, jmenovitě pak odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu, na jehož území proběhne jejich celostátní zahájení i zakončení.

Lidová architektura na území Velké Prahy

praha.jpg
Lidové stavby

Pro mnohé Pražany i návštěvníky Prahy bude možná překvapením, s kolika díly lidové architektury se mohou dodnes setkat na území hlavního města.
Některé z těchto památek najdeme i tam, kde bychom je skutečně nečekali – například roubený objekt v ulici Nový Svět na Hradčanech, pár set metrů od Pražského hradu.
V širším centru metropole i dále k jejím hranicím se nachází rovněž mnoho bývalých převážně viničních usedlostí.
Kromě jednotlivých objektů v Praze existují také lokality soustřeďující více těchto památek – některé z nich byly prohlášeny za památkově chráněná území. 

Lidová architektura Olomouckého kraje

Lidové stavby

První představu o jakémkoliv území si člověk vytvoří podle jeho názvu. V případě Olomouckého kraje je to Olomoucko, krajina úrodné rovinaté Hané. Tato představa je velice  vzdálená od pravdy – jihozápadní část území zabírá Drahanská vrchovina, jihovýchodní předhůří Hostýnských vrchů a celé severní polovina kraje se nachází v kopcovitém až hornatém prostředí Nízkého a Hrubého Jeseníku. Na druhou stranu si málokdo uvědomí, že na samotném severu kraje se nachází nížiny. I když je kraj vnímán jako středomoravský, celý jeden okres se nachází ve Slezsku. Ani nacionálně se nejedná o kraj původně český – v celé polovině kraje severně od Šternberka a Šumperka převažovalo německé obyvatelstvo. Je tedy patrné, že se jedná o kraj velice různorodý. To platí i o lidové architektuře. 

Lidová architektura na Hlinecku (Pardubický kraj)

Dřevíkov s roubenou chalipou a tzv. židovskou uličkou
Lidové stavby

Oblast Hlinecka je známá svou typickou architekturou. Roubené i zděné domky lákají nesčetné množství návštěvníků, ať už se jedná o školní výlety, rodinné výlety nebo výlety jednotlivců. Prohlídka daných objektů každému z nás umožní nahlédnout do života našich předků a uvědomit si všechna úskalí spojená s životem v minulých dob

Telecí (Pardubický kraj)

Dvorec čp. 16 má tzv. špýcharové uspořádání – zadní komory jsou patrové na výšku přízemní světnice. Vlevo stojí roubená stodola
Lidové stavby

Návštěva nejkrásnější a také nejznámější vesnici na Poličsku a snad i na celé Vysočině – Telecí.

 

Lidové stavby Jihočeského kraje

lidove-stavby-jc-kraje-nahled-4_1.jpg
Lidové stavby

V rámci Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013 
vydal FOIBOS BOOKS brožuru  Lidové stavby Jihočeského kraje. 

Text:
Pavel Bureš /PB, Martin Čerňanský/MČ,  Oldřich Janota/OJ

Fotografie a dokumentace: 
Pavel Bureš, Martin Čerňanský, Oldřich Janota, archiv Foibos a NPÚ

Vydáno za finanční podpory Státního fondu kultury a Jihočeského kraje

Lidové stavby jižních Čech

lidove-stavby-jc-kraje-nahled-4_2.jpg
Lidové stavby

Lidová vesnická architektura spoluvytvářela obraz venkovského prostoru jižních Čech.  Nejstarší sídla zde vznikala již od pravěku v zemědělsky příznivějších polohách zejména podél toků velkých řek. Soustavnější osidlování nastává postupně od 11. století díky kolonizační činnosti klášterů a později ve 12. až 14. století i na dalších územích v souvislosti s tzv. velkou kolonizací. 

Strakonicko a Volyňsko

lidove-stavby-jc-kraje-nahled-4_3.jpg
Lidové stavby

 Pro zdejší členitou hornatou krajinu šumavského podhůří jsou typická drobnější kompaktní vesnická sídla s nevelkou návsí, malebně rozmístěná po úbočích i v údolích. Charakter původní vesnické architektury tohoto přírodně i kulturně nijak přesně vyhraněného regionu není zcela jednotný. 

Vlachovobřezsko – kraj Jakuba Bursy

lidove-stavby-jc-kraje-nahled-4_4.jpg
Lidové stavbyJakub Bursa

Na Vlachovobřezsku a Volyňsku byl v 19. století nejznámějším, nejoriginálnějším a nejsvéráznějším tvůrcem zděné lidové architektury zednický mistr, stavitel a nesporně také lidový umělec Jakub Bursa (1813–1884).

Byl jedním z prvních zedníků, kteří začali průčelí vesnických usedlostí zdobit do plochy rozvinutým štukovým dekorem. 

Písecko

lidove-stavby-jc-kraje-nahled-4_5.jpg
Lidové stavby

Severní a severozápadní části jihočeského regionu lze pomyslně rozdělit na dva geograficky i stavebně poněkud odlišné celky – zatímco převážně rovinaté a úrodné území na jih od Písku navazuje na širší okruh typické vesnické zděné jihočeské architektury, má krajina směrem na sever, kterou protínají říční koryta Vltavy a Otavy, podstatně členitější reliéf přecházející do Středočeské vrchoviny. 

Soběslavsko-veselská blata

lidove-stavby-jc-kraje-nahled-4_6.jpg
Lidové stavby

Zádumčivě podmanivá je krajina na Blatech a půvabná je i jejich vesnická architektura, pro niž se vžil ne zcela přesný název „selské nebo lidové baroko“.

Soběslavsko-veselská blata jsou rovinatou krajinou rozprostírající se přibližně mezi městy Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Týn nad Vltavou a Bechyně. Tento specifický národopisný region získal své pojmenování podle rozsáhlých močálů a rašelinišť, zvaných blata nebo třasoviska. 

Hlubocko-zbudovská blata

lidove-stavby-jc-kraje-nahled-4_7.jpg
Lidové stavby

Krajina Hlubockých a Zbudovských blat zaujímá níže položené pánevní oblasti, přirozeně vlhké a kultivované rybniční soustavou. Z hlediska zeměpisného odpovídá zhruba prostoru mezi obcí Zbudov a Hlubokou nad Vltavou. Jádra vesnic se vyznačují prostornými návesními půdorysy mnohoúhelníkového či okrouhlého tvaru. Náves je vymezena usedlostmi orientovanými do návsi štítově orientovaným domem s vjezdovou branou, vedoucí do prostoru dvora uzavíraného objekty hospodářské funkce. 

Šumava a Pošumaví

lidove-stavby-jc-kraje-nahled-4_10.jpg
Lidové stavby

Krajinu Šumavy a vyšších poloh Šumavského podhůří tvoří převážně lesy a četné slatě. Z důvodu drsnějších podmínek byla oblast osídlena až v období novověku, kromě lokalit při významných stezkách a kolem králováckých rycht. Půdorysy vesnic založených již ve středověku se vyznačují nepravidelným uspořádáním, přičemž v důsledku terénu zůstávají často nepravidelné i mladší osady s výjimkou některých dřevařských osad. 

Volarsko (Alpský dům)

lidove-stavby-jc-kraje-nahled-4_11.jpg
Lidové stavby

Krajina s městečkem Volary náleží k oblasti Šumavy, ve které došlo v důsledku rozdílného osídlovacího procesu k rozvoji u nás netypických stavebních forem. Nejstarší historie osídlení je spjata s trasou důležité obchodní cesty, později zvané Zlatá stezka. 

Českokrumlovsko a Kaplicko („vierkanthof“)

lidove-stavby-jc-kraje-nahled-4_12.jpg
Lidové stavby

Rozsáhlé území Českokrumlovska a Kaplicka v širokém pásu podél hranic s Rakouskem, pokračující pak na Jindřichohradecku a Slavonicku, bylo od středověku kolonizováno německy mluvícím obyvatelstvem převážně ze sousedních oblastí Horních a Dolních Rakous a bavorského Pasovska. 

Doudlebsko s Kouty

lidove-stavby-jc-kraje-nahled-4_13-new.jpg
Lidové stavby

Krajina Doudlebska zaujímá poměrně rozsáhlý prostor, který může být orientačně vymezen městy České Budějovice a Český Krumlov až po Novohradské hory. Z hlediska terénu je střední část mírně zvlněná až rovinatá, výrazně ovšem členěna údolími řek Vltavy, Malše i Stropnice. Vyskytují se zde vesnice vrcholně středověkého původu charakterizované prostornými návsemi s řadou usedlostí i menší sídla, čítající jen několik velkých usedlostí. 

Severní Táborsko a Milevsko

lidove-stavby-jc-kraje-nahled-4_15.jpg
Lidové stavby

Severní okraj Jihočeského kraje se svými přírodními podmínkami i charakterem vesnické zástavby výrazně odlišuje od jižněji položených oblastí s nižší nadmořskou výškou. Je to území náležející do horopisného celku Středočeské vrchoviny, která svými výběžky zasahuje hluboko do jihočeského regionu, kde pozvolna přechází do úrodných rovin Táborska a Písecka. 

Blatnické búdy

blanice-pod-sv.-antoninkem-2.jpg
Lidové stavby

Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury 20. a 21. 7. 2013

Blatnické búdy

Kontakt: Obecní úřad Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, 696 71, tel.: 518 331 221

Bývalý vodní mlýn - Dolní Němčí

dolnnm-1.jpg
Lidové stavby

Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury  20. 7. 2013
od 10.00 - 12.00 a 13.00 – 16.00 hod

Jinak je dostupný po telefonické domluvě.

Bývalý vodní mlýn, čp. 105, Dolní Němčí
Kontakt: 
 Marie Ježková , mob. 776 166 118

Domek Háječek - Ostrožská Lhota

ostros-1.jpg
Lidové stavby

Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury  20. 7. 2013
Jinak je dostupný po telefonické domluvě.

Domek Háječek, čp. 143, Ostrožská Lhota

Kontakt:  p. Hejtmánková, tel. 572 598 725

Domek chalúpnika - Kunovice

domek(1).jpg
Lidové stavby

 Dům bude otevřen 20. 7. 2013
 Jinak je dostupný po telefonické domluvě.

 Dům chalúpnika, čp. 679, Kunovice

 Kontakt:  Zdeňka Šnajdrová, tel.: 776 370 224
 

Dům v Břestku

dum-v-brestku-zk.jpg
AkceLidové stavby

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

   Památka lidové architektury Dům čp. 157 v Břestku 
   Dům bude otevřen
   Kontakt:  RNDr. Jindřich Krušina – 734 231 970, Edita Martináková

Fojtství v Jasenné

Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné na Moravě
AkceLidové stavby

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

   Mikuláštíkovo fojtství č. p. 60 v Jasenné na Moravě

   Kontakt: PhDr. Dana Daňová, tel: 604 220 344

Hasičská zbrojnice ve Zděchově

hasičská zbrojnice ve Zděchově - muzeum techniky
AkceLidové stavby

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

   Stará hasičská zbrojnice – muzeum hasičské techniky Zděchov

   Kontakty: Karel Hrbáček – velitel hasičů 607 271 862
   Ing. Tomáš Kocourek – starosta 571 449 020, 724 178 680 

Karlovské muzeum

Karlovské muzeum
AkceLidové stavby

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

   Karlovské muzeum 
   Letní provoz muzea: od 1.5. do 30.9.
   Denně od 9 do 17 hodin
   Kontakt: Soňa Kollandová, tel.571 444 019

Kosárna v Karlovicích

Kosárna v Karlovicích
AkceLidové stavby

   Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury 20. 7. 2013

  Kosárna v Karlovicích 
  Adresa: 792 23 Karlovice ve Slezsku čp. 146
  Kontakt: 554 744 077 (rezervace), kosarna@mubr.cz

Kovárna v Těšanech

kovarna-v-tesanech-jhmk.jpg
AkceLidové stavby

   Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury 20. 7. 2013

   Kovárna v Těšanech 
  Objekt spadá pod Technické muzeum v Brně 

  Kontakt: 544 248 713, 724 239 656

Lidové stavby v Rymicích

Soubor lidových staveb v Rymicích u Holešova
AkceLidové stavby

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

   Soubor lidových staveb v Rymicích u Holešova

   Kontakt: Tel: 573 395 238, 734 173 889

Mlýn ve Velkých Těšanech

mlyn-ve-velkych-tesanech-zk-(1).jpg
AkceLidové stavby

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

   Mlýn ve Velkých Těšanech

   Kontakt: paní Chrastinová, tel.: 573 385 721

Mlýn ve Štípě

mlyn-stipa-zk.jpg
AkceLidové stavby

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

   Pod Větřákem 130, Zlín-Štípa
   Kontakt: Tel: 602 779 061

Muzeum Skanzen Doubrava

muzeum-skanzen-doubrava-kvk.jpg
AkceLidové stavby

   Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury 20. a 21. 7. 2013

  Muzeum Skanzen Doubrava 
  Doubrava 3, 350 02 Lipová

  Kontakt: Karel Schmied, 354 593 302, skanzen.doubrava@cbox.cz

Muzeum Tupeské keramiky

Muzeum Tupeské keramiky -interiér
AkceLidové stavby

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

   Muzeum Tupeské keramiky  
   Adresa: Tupesy 118, 687 07
   Otevřeno 10:00 – 16:00
   Kontakt na správce: Radovan Churý, Tel: 724 530 003

Památky v Obci Komňa

Památník J. A. Komenského v Komni
AkceLidové stavby

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

   Památník J. A. Komenského v Komni
   Otevřeno celodenně
   Kontakt na správce: 572 641 140

    Obydlí zvěrokleštiče v Komni
   Otevřeno celodenně (na požádání)
   Kontakt na správce: 736 750 290
 

Pipalův mlýn v Šumicích

Pipalův mlýn v Šumicích - exteriér
AkceLidové stavby

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013   

   Pipalův mlýn v Šumicích

   Otevřeno celodenně bez poplatku

   Kontakt na vlastníka (Ing. Milan Pipal)
   Tel: 732 585 135, 605 804 088, 739 735 015

Podorlický skanzen Krňovice

podorlicky-skanzen-krnovice-khk.jpg
AkceLidové stavby

   Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury 20. a 21. 7. 2013

   Po celý den se bude v roubené chalupě péct chleba
   dle tradičních receptů

   Krňovice 33, 503 46 Třebechovice pod Orebem

  Kontakt: Irena Záriová 725 838 035

Rolnické domky v Hluku

Rolnické domky  v Hluku
AkceLidové stavby

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

   Rolnické domky v Hluku

   Kontakt:
   Ing. František Jelének, tel: 732 855 257, E: jelenek@dolnacko.cz
   Michaela Beníčková, tel: 608 049 983, E: icmhluk@seznam.cz
   Informační centrum města Hluk, nám. Komenského 162, 687 25 Hluk

Rolnický dům čp. 57

vlcnov-cp.-57.jpg
AkceLidové stavby

Rolnický dům čp. 57 představuje způsob bydlení a hospodaření středního rolníka – podsedku. Dům je vzácně dochovanou stavbou s patrovou komorou situovanou vedle vstupní síně, projevující se v průčelí vyvýšenou částí  – tzv. výškou. Střechu pokrývají slaměné došky. V síni je vydělená černá kuchyně, světnice je tradičně zařízená s ukázkou variant vlčnovských krojů. Na obytnou část kolmo do dvora navazují hospodářské objekty – chlévy, kde je v současnosti instalovaná expozice  nářadí tradičního zemědělského hospodaření a kovářského nářadí a vybavení. Objekt je majetkem a detašovanou muzejní expozicí Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Je památkově chráněný. Každoročně ožívá poslední víkend v květnu v rámci slavnosti Jízdy králů Vlčnov a počátkem prosince při konání Tradičních Vánoc ve Vlčnově.

Sedlcká chalupa s expozicí Nivnická izba

nadacni-dum-dr.-kachnika.jpg
Lidové stavby

Bude otevřena 20. 7. 2013, 9.00 – 17.00 hod.
Jinak je přístupná po telefonické domluvě.

Vstupné dobrovolné.

Sedlcká chalupa čp. 137, Nivnice


Kontakt:
Jiřina Skybová, tel.: 603 380 933, 723 989 267, 572 694 419

Selské muzeum - Michalův statek v Pohledi

245_foto.jpg
Lidové stavby

Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury 20. a 21. 7. 2013
  

Selské muzeum - Michalův statek v Pohledi

Pohleď 16, 582 91 Světlá nad Sázavou

Kontakt: Jindřich Holub (průvodce), 776 771 203, JindrichzPohledi@seznam.cz
Otevírací doba květen až září :
sobota, neděle - 10.00 - 17.00, Polední přestávka 12.00 - 13.00

 

Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni-Bolevci

selsky-dvur-u-matousu-plk.jpg
AkceLidové stavby

   Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury
   20. 7. 2013 od 8.00-16.00

   Selský dvůr u Matoušů, Bolevecká náves č.p. 1/3

   kontakt: Martin Maule, 606 666 406 

Objekt  bude pro veřejnost otevřen zdarma s komentovanou prohlídkou.
O historii selského rodu hospodařícího na jmenovaném statku, jeho kořenů, zvyků, a bohužel i komunistickou stranou řízené, prostřednictvím státní správy cílené genocidě těchto svobodných stavů, tak také s vlastní ukázkou ojedinělé lidové architektury a jejich prvků na Boleveckého statku „ U Matoušů" vklíněné mezi novodobá panelová sidliště.

Skanzen - vesnické muzeum v Pertolticích

skanzen-vesnicke-muzeum-v-pertolticich-lk.jpg
AkceLidové stavby

   Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury 20. 7. 2013

   Skanzen - vesnické muzeum v Pertolticích
  Sdružení Lidové stavby provozovatel 

  kontakt: Bronislav Nykrýn, Dolní Pertoltice 47, 737 056 464

Slovácká jizba čp. 739

slovacka-jizba-cp.-739-zk.jpg
AkceLidové stavby

   Dům bude volně přístupný 20. 7. 2013

  Slovácká jizba, čp. 739, Vlčnov

  Kontakt:Klub sportu a kultury, tel. 572 675 130, 572 675 500
               

Smrčkův dům v Soběslavi

smrckuv-dum-v-sobeslavi-jhck.jpg
AkceLidové stavby

   20. – 21. 7. otevřeno 9:00-17:00 (polední přestávka: 12:00-12:30)
   prohlídka je bez průvodce, poslední prohlídka v 16:30

   Blatské muzeum v Soběslavi, nám. Republiky 107
   kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Čermáková 

Soubor lidových staveb v Topolné

soubor-lidovych-staveb-v-topolne-zk.jpg
AkceLidové stavby

   Objekty budou otevřeny v rámci Dnů lidové architektury 

   Topolná č. p. 90 a 93, 687 11 Topolná
   Objekty v Topolné, které jsou ve správě
   Slováckého muzea v Uherském Hradišti 

   Kontakt: p. Augustin Knot, tel: 572 508 247

Stodola - Muzeum lidových pálenic

stodola-cp.-65-muzeum-palenic.jpg
Lidové stavby

Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury  20. 7. 2013
Jinak je dostupný po telefonické domluvě.

Stodola čp. 65, Vlčnov

Kontakt:  Božena Kovářová tel. 733 621 063 a Libuše Stloukalová 733 621 054

Sušírna ovoce v Drslavicích

Sušírna ovoce v Drslavicích
AkceLidové stavby

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

   Sušírna ovoce u čp. 24 v Drslavicích

   Kontakt: František Šrámek, tel: 605 583 656

Usedlost v Kaňovicích

Usedlost  v Kaňovicích
AkceLidové stavby

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

V Humpolci byl veřejnosti otevřen nový skanzen Zichpil

img_4201_panorama.jpg
Lidové stavbyRok lidové architektury 2013

Vznikl rekonstrukcí jednoho z mála dochovaných stavení v původně chudinské zástavbě. Expozice v Nápravníkově stavení představuje bydlení humpoleckých obyvatel z konce 18. a začátku 19. století.
Správa skanzenu Zichpil, Hradská 818, 396 01 Humpolec
Kontakt: +420 607 461 131, info@zichpil.cz

Vesnická památková rezervace - Heřmanovice

hermanovice-3.jpg
Lidové stavbyRok lidové architektury 2013

Navštívte v rámci Dnů lidové architektury 20. 7. 2013 také vesnickou památkovou rezervaci Heřmanovice.

Obec Heřmanovice

Adresa: 793 74 Heřmanovice, čp. 131
Kontakt: 554 612 635, hermanovice@seznam.cz


Vesnická památková rezervace Petrov-Plže

plze-3.jpg
Lidové stavby

Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury 20. a 21. 7. 2013

Vesnická památková rezervace Petrov-Plže.

Kontakt: Obecní úřad Petrov, 696 65 Petrov 113, tel.:518 335 620

Vinohradnické búdy

vlcnov-vinohra.-budy.jpg
Lidové stavby

Areál je volně přístupný.

Vinohradnické búdy, Vlčnov

Kontakt: Klub sportu a kultury, tel. 572 675 130, 572 675 500

 

 

Vinohradská stavba ve Veletinách

vinohradska-stavba-ve-veletinach-zk.jpg
AkceLidové stavby

   Dům bude přístupný na požádání 20. 7. 2013 

   Obec Veletiny 

   Kontakt: Miroslav Medek - 774 578 561

Větrný mlýn Jalubí

vetrny-mlyn-jalubi-zk.jpg
AkceLidové stavby

   Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury 20. 7. 2013

   Větrný mlýn Jalubí 
  Objekt zpřístupněn celodenně a bez poplatku.

   Kontakt na správce:  Anna Grebeníčková, tel. 737176485

Větrný mlýn v Kuželově

vetrny-mlyn-v-kuzelove-jhmk.jpg
AkceLidové stavby

  Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury 20. 7. 2013

  Větrný mlýn v Kuželově 
 Objekt spadá pod Technické muzeum v Brně 

  Adresa: Kuželov 156, Hrubá Vrbka
  Kontakt: 723 136 624, 602 438 644, pracharova@technicalmuseum.cz

Zemědělská usedlost čp. 65

zemedelska-usedlost-ve-vlcnove-zk.jpg
AkceLidové stavby

  Dům bude volně přístupný 20. 7. 2013

  Zemědělská usedlost, čp. 65, Vlčnov

  Kontakt: Klub sportu a kultury, tel. 572 675 130, 572 675 500

(c) Foibos Books s.r.o.